top of page
  • Writer's pictureNFTR

Et offentlig-privat ekteskapNæringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.


Næringslivet og Tromsø kommune har et felles oppdrag. Vi skal skape verdier og arbeidsplasser som bidrar til samfunnsutviklingen i Tromsøregionen. Og vi skal gjøre det sammen. Vi ser på dette som et ekteskap. Et nært og godt samliv som skal fungere, både i gode og vanskelige dager med muligheter og utfordringer. Da er dialogen mellom de to samlivspartnerne viktig.


For å styrke dialogen mellom næringslivet og Tromsø kommune, sparker vi i dag i gang en ny samhandlingsarena. Her skal representanter for bedriftene i Tromsøregionen og Tromsø kommune møtes å snakke godt sammen

Samhandlingsarenaen er et konkret resultat fra Mulighetskonferansen, som ble arrangert 19. april 2018. Her koblet Næringsforeningen bedriftene i Tromsøregionen med tilretteleggerne i Tromsø kommune, Karlsøy kommune, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge m.v. med fokus på hva som må til for å realisere vekstmulighetene i privat sektor.


Mangel på kunnskap og forståelse


Mulighetskonferansen viste at det er store vekstmuligheter i privat sektor. På konferansen talte vi opp mer enn 1000 nye arbeidsplasser som kan realiseres – dersom bedriftene som tok ordet lykkes med å realisere egne planer for vekst. En av de største utfordringene er en betydelig mangel på kunnskap, forståelse og samhandling mellom næringslivet og offentlig sektor. Som i alle andre ekteskap er kommunikasjon helt avgjørende for å løse uoverensstemmelser.


Mangel på samhandling ble pekt på som en bremsekloss for videre utvikling og et hinder for verdiskaping og økt sysselsetting. Det synes derfor å være et viktig innsatsområde i arbeidet mot 2000 nye arbeidsplasser. Samhandling betinger at vi møtes og prøver å løse felles utfordringer.


Samhandlingsarena


Næringsforeningen etablerer nå en arena med Tromsø kommune, hvor målet er å styrke samhandlingen mellom bedriftene i Tromsøregionen og fagfolkene i kommunen. Vi har store forventinger vil hva denne møteplassen vil bety for næringsutviklingen i årene som kommer.


Målet med samhandlingsarenaen er å bygge gjensidig kunnskap og forståelse for næringslivets muligheter og behov, og de verktøyene kommunen disponerer får å tilrettelegge for privat vekst. I tillegg vil det være viktig for næringslivet å gi Tromsø kommune innspill på hva som er riktig bruk av den delen av fellesskapets midler som skal skape flere arbeidsplasser i privat sektor. Vi håper samhandlingsarenaen styrker dialogen mellom bedriftene og kommunen slik at flere utviklingsprosjekter finner veien fra tegnebrettet til verdiskaping og verdifulle arbeidsplasser.


En styrket relasjon


Næringsforeningen i Tromsøregionen har tro på at en sterkere kobling mellom næringslivet og offentlig sektor vil gi gode resultater. Dette gjelder ikke bare de som arbeider i Tromsø kommune. Næringsforeningen vil også fri til andre offentlige støttespillere og invitere de til å inngå tilsvarende «ekteskap» med bedriftene i Tromsøregionen. Basert på den dialogen vi har med blant annet Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune, vil jeg vi si at flørtingen allerede er godt i gang. Det foreligger med andre ord en gjensidig tiltrekning mellom næringsliv og offentlig forvaltning. Nå må vi som alle andre jobbe med ekteskapet slik at vår felles målsetting om 2000 nye arbeidsplasser kan realiseres innen 2022.  

bottom of page