top of page
  • Writer's pictureNFTR

Utvikling i antall private arbeidsplasser

Updated: Jul 6, 2021

Covid-19 har hatt store følger for det private næringslivet i Tromsøregionen. Siden pandemistart har regionen en samlet nedgang på 2143 private arbeidsplasser.


Gjennom prosjektet "2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022" har vi i Næringsforeningen jobbet med å sette private arbeidsplasser på agenda, og for å gi det eksisterende næringslivet i kommunene Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord de beste forutsetningene for vekst. De omfattende nasjonale restriksjonene og pandemiens konsekvenser har hatt store følger for næringslivet og arbeidsplasser i regionen vår. Det er nå viktigere enn noensinne å jobbe for å bevare eksisterende og skape nye private arbeidsplasser.


Utviklingen

Før koronapandemien var prosjektet på god vei til å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. I perioden 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2020 ble det skapt 850 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen. I løpet av ett år med pandemi har regionen en samlet nedgang på 2143 arbeidsplasser. Dette tilsvarer et tap på 1293 arbeidsplasser siden prosjektstart. Kommunene Tromsø (-1336), Lyngen (-46) og Balsfjord (-99) har hatt størst nedgang, mens Storfjord (+81) og Karlsøy (+107) har hatt vekst i løpet av prosjektperioden. Trykk på pilen for å se utviklingen i samtlige kommuner.

Næringene som har størst nedgang er overnattings- og serveringsvirksomhet (-891), varehandel og reparasjon av motorvogner (-481), forretningsmessig tjenesteyting (-357), transport og lagring (-184), samt bergverksdrift og utvinning (-11). Samtidig er det en rekke næringer som har hatt vekst og skapt nye private arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden. Dette som helse- og sosialtjenester (+307), jordbruk, skogbruk og fiske (+87), teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift +(79), industri (+75), undervisning (+65), bygge- og anleggsvirksomhet (+24), finansiering og forsikring (+20), informasjon og kommunikasjon (+17), personlig tjenesteyting (+12), samt elektrisitet, vann og renovasjon (+5). Trykk på pilen for å se utviklingen samtlige i kommuner.Beregning

SSB har introdusert en ny metode for beregning, noe som medfører endringer i statistikk helt tilbake til prosjektstart 2. kvartal 2018. Vi benytter oss av tabellen 11653 som viser statistikk over jobber/arbeidsforhold, der begrepene "jobb" og "arbeidsforhold" definerer arbeid som kompenseres i form av lønn. Statistikken omfatter både hoved- og biarbeidsforhold. En person kan dermed ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, men arbeidsforholdene i samme virksomhet summeres opp til ett arbeidsforhold. For å synliggjøre utviklingen innenfor ulike næringer benyttes tabellen 13164 som viser statistikk over antall ansatte etter region, sektor og næring. Sektorgrupperingen avviker noe mellom disse to tabellene. I tabellen 13164 er "privat sektor" en egen kategori, mens i 11653 inngår privat sektor i kategorien "privat sektor, offentlig eide foretak og uoppgitt". Til tross for avviket synliggjør tabellene godt utviklingen i private arbeidsplasser innenfor ulike næringer i Tromsøregionen. Det er viktig å bemerke seg at 1. kvartal 2020 har februar som referansemåned. Tallene for 1. kvartal er dermed ikke påvirket av omfattende nasjonale restriksjoner innført i mars.


Videre fokusområder

I løpet av prosjektperioden har vi kartlagt barrierer som hindrer næringslivets muligheter for vekst og utvikling. Disse barrierene vil vi fortsette å jobbe med i den kommende tiden. Vi vil spesielt rette vårt fokus på tilgang på kompetanse, samhandling mellom de ulike aktørene i regionen, grønn omstilling som faktor for verdiskapning, samt kommunikasjon og formidling av verdiskapning og ringvirkninger privat sektor skaper i samfunnet.


Comments


bottom of page