top of page
  • Writer's pictureNFTR

Regional utvikling gjennom samarbeid

Ordfører i Lyngen kommune, Dan-Håvard Johnsen tror samarbeid med kommunenaboer og næringsliv vil bidra til å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen.

Tidligere leder av Lyngen Næringsutvalg, Bernt Olav Johansen mener flere virksomheter innen industrien som kan videreutvikles bare man tørr å tenke nye tanker og satse på innovasjon. Foto: Aurora Spirit

Lyngen kommune har valgt å støtte prosjektet «2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022». I løpet av de neste årene vil prosjektet gjennomføre aktiviteter med mål om å bidra til økt samhandling, verdiskapning og privat sysselsetting i Lyngen kommune. Dan-Håvard Johnsen, ordfører i Lyngen kommune forteller at samarbeid på tvers av kommunene og næringslivet vil styrke prosjektet.


- Lyngen kommune er opptatt av å få til god regional utvikling gjennom samarbeid med våre nærmeste kommunenaboer og næringsliv for øvrig. Vi tror samarbeid vil styrke sannsynligheten for å lykkes. Samtidig ser vi at prosjektet kan bidra til nye arbeidsplasser i egen kommune gitt at man lykkes på området, sier Johnsen.


Tro på prosjektet og potensialet i regionen

- Jeg har tro på prosjektet og ikke minst potensialet i regionen. Skal vi skape et levedyktig lokalsamfunn, må vi skape nye private arbeidsplasser, forteller daværende leder for næringsutvalget i Lyngen, Bernt Olav Johansen.


Johansen mener flere næringer i Lyngen har uforløst potensial og oppfordrer bedrifter til å tenke nytt.


- Flere av de eksisterende næringene i Lyngen kommune har et uforløst potensial. Jeg har stor tro på videre utvikling i flere næringer, og må spesielt trekke frem turistnæringen. Her er det stort rom for nye gründere, og eksisterende næringer til å skape mer aktivitet og da også nye private arbeidsplasser. Samtidig er det flere virksomheter innen industrien som kan videreutvikles bare man tørr å tenke nye tanker og satse på innovasjon, sier Bernt Olav Johansen.


Etterspør støtte fra myndighetene

Ordfører Dan-Håvard Johnsen mener myndighetene kan legge til rette for økt vekst og verdiskapning i Lyngen kommune.

- For Lyngen vil det viktigste bidraget fra myndighetene være god kommunikasjon, dette som f.eks. Ullsfjordforbindelsen, finansiell støtte til utvikling av næringsarealer og tilrettelegging av arealer for nye biomarine næringer i havet. Samtidig er det behov for et oppegående og tilstedeværende virkemiddelapparat, dette som Regionalt utviklingsprogram og Innovasjon Norge med flere, sier Johnsen.

bottom of page