top of page
 • Writer's pictureNFTR

Oversikt over tiltak for korona-rammede bedrifter

Oppdatert 20.04.2020

Her finner du en oppsummerende oversikt over tiltak fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter for korona-rammede bedrifter i Tromsøregionen.


Lokale tiltak

Tromsø kommune:

 • Næringslivet tilbys betalingsutsettelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt, med en rente på 2,5 prosent. Utsettelsen innvilges uten nærmere vurdering frem til 1. september 2020.

Trykk her for mer informasjon om tiltak fra Tromsø kommune.


Regionale tiltak

Fylkesrådet:

 • 40 ekstra millioner til næringsutvikling i Troms og Finnmark, som skal styrke det eksisterende virkemiddelapparatet.

 • Reduserte krav til låne- og tilskuddsmottakere innenfor næring.

 • Vedlikeholdsprosjekter på egne bygg som har renoveringsbehov og vil kunne gi oppdrag til lokale tilbydere.

 • Krever ikke tilbake kultur- og idrettspenger som er planlagt brukt til aktiviteter, prosjekter og arrangementer etter korona-avlysning.

 • Tiltak for å bedre lærlingenes situasjon.

 • Ta inn flere lærekandidater i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 • Inntil 500 000 kroner til økt kjøp av annonser i lokale aviser i Troms og Finnmark.

 • Etablert regionalt partnerskap i Troms og Finnmark.

Trykk her for mer informasjon om tiltakspakken fra Fylkesrådet.

Troms og Finnmark fylkeskommune:

 • Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte, slik at bedrifter kan bruke ledig kapasitet til omstilling, istedenfor å permittere eller si opp ansatte. Ordningen er styrket i forbindelse med koronakrisen.

 • Alle RFFNORD-prosjekter forlenges automatisk med 6 måneder.

Trykk her for mer informasjon om BIO-ordningen. Trykk her for mer informasjon om endringer fra RFF Nord-Norge.

Nasjonale tiltak

Skatteetaten har endret sine betalingsfrister:

 • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.

 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.

 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli.

 • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

 • Finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.

 • Særavgifter: Utsatt rapporterings- og betalingsfrist for noen særavgifter.

Trykk her for mer informasjon om endrede betalingsfrister hos Skatteetaten.

Skatteetatens kompensasjonsordning for næringslivet:

 • Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

 • Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

 • Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Trykk her for mer informasjon om kompensasjonsordningen.

Statens obligasjonsfond og statlig lånegaranti:

 • Myndighetene har gjenopprettet statens obligasjonsfond, med ramme på inntil 50 mrd. kr. Tiltaket er rettet mot spesielt store bedrifter.

 • Det er etablert en statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til SMB som får driftstap som følge av koronapandemien. Med dette tiltaket kan bankene lettere tilby likviditetslån. Ta kontakt med banken din for mer informasjon.

Trykk her for mer informasjon om statens obligasjonsfond og statlig lånegaranti.

NAV:

Permittering

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G de første 20 dagene. (grunnbeløpet i folketrygden)

 • Lønnpliktperioden (arbeidsgiverperioden) for arbeidsgiver reduseres fra 15 til 2 dager.

 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres for personer med lav inntekt.

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes.

 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Sykepenger

 • Reduksjon av arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien blir redusert til 3 dager

Omsorgspenger

 • Ordningen med omsorgspenger blir doblet.

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger blir redusert til 3 dager.

Tiltak rettet mot selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

 • Omsorgspenger fra dag 4, etter same regler som for arbeidstakere.

 • En ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten. Disse vil få en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt avgrensa opp til 6G. Kompensasjonen blir dekket fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Trykk her for mer informasjon om tiltak fra NAV.

Innovasjon Norge:

Oppstartfinansiering

 • Oppstartlån - Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner. IN reduserer kravene til egenkapital og kausjon, tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder

 • Kommersialiseringstilskudd 1 - Graden av støtte økes til 75 prosent for kommersialiseringstilskudd​

 • Tilskudd til kommersialisering 2 - Dette er en ny tjeneste, men det stilles krav om ekstern investor.

 • Kombinasjon av tjenester - Oppstartsbedrifter kan nå motta både markedsavklaringstilskudd, tilskudd til kommersialisering - fase 1, tilskudd til kommersialisering - fase 2, samt oppstartlån​.

 • Krisementor - IN har utvidet mentortjenesten i forbindelse med koronapandemien, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer.

Små og mellomstore bedrifter

 • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd - Dette er en helt ny tjeneste myntet på SMB som har potensiale til å vokse. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter.

 • Innovasjonslån - IN øker makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilby rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år.

 • Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen - Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpnes det for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres.

Helsesektoren

 • Kobling av bedrifter med de som har behovene

 • Finansering av løsninger for Covid 19-respons innen helse i utviklingsland – Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse? Visjon 2030 kan være med å finansiere prosjektet

Lånevilkår

 • Avdragsutsettelse på lån - Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. IN innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse.

 • Lavere renter - IN setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).

 • Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser - IN åpner for etablering innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn det som normalt kreves.

Landbruk

 • Bedriftsutviklings- og investeringsmidler - IN åpner opp for tilleggsfinansiering av prosjekter som har fått vesentlig økning i kostnadene som følge av fall i kronekursen.

 • Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping - IN introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Det åpnes det opp for midler til forprosjekter, samtidig økes tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

Trykk her for mer informasjon om tiltak fra Innovasjon Norge.


SIVA:

 • SIVA fraviker kravet om minimum 25 prosent egenfinansiering for målbedrifter og inkubatorbedrifter. Dermed kan koronarammede bedrifter få dekt 100 prosent av innovasjonsstøttetjenestene.

Trykk her for mer informasjon om tiltak fra SIVA.

Forskningsrådet:

 • Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. De har i overkant av 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen.

 • Vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter der det er mulig.

 • SkatteFUNN-søknader behandles i løpet av tre uker frem til sommeren.

 • SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Trykk her for mer informasjon om tiltak fra Forskningsrådet.

Næringsforeningen i Tromsøregionen jobber kontinuerlig med å videreformidle næringslivets behov til offentlige instanser. Vi hører gjerne fra deg på telefon eller mail.

Comments


bottom of page