top of page
  • Writer's pictureNFTR

Omdømme - mulighet eller trussel?

Torsdag ble den første Samhandlingsarenaen med Karlsøy kommune arrangert. Her diskuterte næringslivet, NFTR og kommunen i fellesskap næringsgrunnlaget, omdømme og infrastrukturen i Karlsøy.

Jan Johansen, Tony H. Jensen, Cato Lorentzen (alle Fagråd Karlsøy), Mona Pedersen (Ordfører), Lene Wium, Jan-Hugo Sørensen (Nærings- og samfunnsutviklingssjef), Lars Bjørkli og Patricija Olchoviciute (Ikke på bildet) deltok på den første Samhandlingsarenaen i regi av prosjektet 2000 nye.

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har i regi av prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser, startet etablering av en møtearena for næringslivet og kommunen. Formålet er å skape en arena for langsiktig samarbeid, der partene i fellesskap kan finne gode løsninger på de utfordringer næringslivet har i møtet med kommunen. I forkant av dette møtet har NFTR gjennomført en workshop der det lokale næringslivet fikk diskuterte hvordan vi kan skape nye private arbeidsplasser i Karlsøy. Resultatene fra dette satt agendaen for samhandlingsmøtet.


Karlsøy har naturgitte fortrinn som gir muligheter for utvikling av et solid næringsliv med mange arbeidsplasser. Viktigheten av at verdiskaping, arbeidsplasser og ringvirkningene næringslivet generer blir synliggjort - og hvordan dette bør gjøres, var noe av det som ble diskutert. Kommunen som helhet må være enig om hva som skal være næringsgrunnlaget, og stå samlet bak dette. Her vil politikerne, næringslivet og befolkningen i Karlsøy spille en viktig rolle i å skape et godt omdømme rundt Karlsøy som en næringsvennlig kommune. Risikoen ved å ikke stå samlet er et dårlig internt og eksternt omdømme. Dette kan medføre at Karlsøy mister sin konkurransekraft overfor næringer som de har, gjennom naturgitte fortrinn, mulighet til å utvikle og tiltrekke seg.


Det må skapes en samarbeidsånd hvor et godt omdømme bygges. Her skal prosjektet tydelig ta en føring. Lykkes vi med å bygge et sterkt omdømme, rundt viktigheten av private arbeidsplasser, vil kommunen fremstå som attraktiv for vekst og bosetting. Dette samarbeidet og synet på Karlsøy som en utviklende næringskommune vil også være viktig i kampen om bedret innfartsåre til kommunen.

Comments


bottom of page