top of page
  • Writer's pictureNFTR

Koronavirus: Tiltak og informasjon til arbeidsgivere

Updated: Mar 18, 2020

Informasjon til arbeidsgivere om tiltak, permittering og sykefravær. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til punktene under som du trenger hjelp til å besvare.

Arbeidstilsynet har sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet. Les mer om dette under, og følg vedlagte lenker for mer informasjon.


Arbeidsgiver bør risikovurdere faren for smitte

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.


Reiser bør inngå i risikovurderingen

Arbeidsgiver må også gjøre en risikovurdering av jobbreiser, samt ha oversikt over eventuelle private reiser for å kunne risikovurdere tilbakekomst. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye koronaviruset.


Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering.


Følg råd fra helsemyndighetene

Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.


Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om coronaviruset.


Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:


Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.


Permittering

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.



Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. NAV har informasjon om arbeidsgivers lønnsplikt i og etter varslingsperioden, samt rett til dagpenger under permittering.



Søknad om overtid

Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.



I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.


Sykefravær

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.



bottom of page