top of page
  • Writer's pictureNFTR

Mangfoldstrategi: Hvordan omsette mangfold til strategi i bedriften?

Tromsø kommune har 16,5 % utenlandske innbyggere, og vi må sammen sikre at vi utnytter de mulighetene disse dyktige menneskene representerer.  Marit Erikstad, BDO

I dagens globaliserte og flerkulturelle samfunn er det å ha en god mangfoldsstrategi ikke bare et spørsmål om etisk ansvar, men også avgjørende for å sikre konkurransefortrinn og en bærekraftig utvikling i næringslivet. Arbeid med manfold og inkludering gir bredere perspektiver, ideer og kompetanse som kan berike organisasjonen og gi den et konkurransefortrinn. Men veien fra å snakke om et ønske om mangfold til å faktisk handle på det, krever bevisstgjøring, kartlegging og en forankring i organisasjonens strategiske visjon. Dette er noe av tiltakene som prosjektet Tilflytterstrategi peker på. Prosjektet eies av Troms fylkeskommune med kommunen Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord.Bevisstgjøring og kartlegging: bygge fundament for arbeidet


Bevisstgjøring om mangfold og inkludering er et viktig første steg i arbeidet. Dette innebærer å forstå og anerkjenne den eksisterende mangfoldssituasjonen i organisasjonen, jobbe med å identifisere områder for forbedring og vurdere potensielle utfordringer og muligheter.

- Prosjektet Tilflytterstrategi er et resultat av behovet som næringslivet i regionen har pekt på. Vi må i langt større grad ta vare på og inkludere kompetansen som bor og kommer til regionen, sier Trude Nilsen adm.direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Trude Nilsen, administrerende direktør NFTR

En kartlegging av mangfold kan omfatte aspekter som blant annet kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Dette for å gi nødvendig grunnlag for å utvike målrettede strategier og tiltak. Enkle grep som å gjennomføre regelmessige undersøkelser for å evaluere medarbeidernes oppfatning av mangfold og inkludering i organisasjonen, kan være en god måte å se på områder for forbedring, men også for å måle fremgang over tid. Andre gode grep for bevisstgjøring er å arrangere workshops og opplæring med diskusjoner rundt mangfold, case-studier, og øvelser som fremmer empati og forståelse.Implementering i strategiarbeidet: hvordan ta arbeidet videre fra visjon til handling?

 

For å lykkes med mangfoldsarbeidet må det integreres i organisasjonens overordnede strategi for å sikre at det ikke bare blir tomme ord, men faktisk blir en del av organisasjonens verdier, praksis og kultur. Ved endringer kreves det tydelig endringsledelse for å sikre måloppnåelse, for å hindre motstand, forankre endringen, håndtere risiko og fremme tilpasningsevne. Kommunikasjon er også avgjørende for å sikre engasjement og lederskap på alle nivåer i organisasjonen, fra toppledelsen ned til hver enkelt medarbeider. Mangfold bør sees på som en mulighet for utvikling i alle aspekter av virksomheten, fra både rekruttering og talentutvikling til produktuvikling og markedsføring. Utvikling av en mangfoldspolicy som tydelig kommuniserer organisasjonens forpliktelse til å fremme mangfold, kan være en god start på implementeringsarbeidet. Policyen bør inkludere mål, retningslinjer, og tiltak som bygger opp under et inkluderende arbeidsmiljø og en mangfoldig kultur.


For når mangfold blir en del av organisasjonens kultur, vil det ikke bare bidra til å tiltrekke og beholde talentfulle ansatte fra ulike bakgrunner, men det vil også fremme innovasjon, kreatviitet og problemløsningsevne. En mangfoldig og inkuderende kultur kan også bidra til å styrke forbindelse med kunder og samfunnet, gjennom å speile en større del av samfunnetog skape en mer bærekraftig organisasjon i det lange løp. En bevisst satsing på mangfold og inkludering bør derfor ikke kun begrense seg til iontern praksis, men også reflekteres i rekrutteringsstrategien. Ved å aktivt søke etter mangfoldige talenter, åpner organisasjonen dørene for en enda rikere sammensetning av ansayye som speiler samfunnets mangfoldighet. Dette styrker ikke bare arbeidsmiljøet, men det øker også sannsynligheten for å tiltrekke seg kunder og samarbeidspartnere som verdsetter og identifiserer seg med en inkluderende bedriftskultur. Slik blir mangfold ikke bare et mål, men et fundament for vekst, suksess og bærekraftig utvikling.


Så i en verden som stadig som blir mer kompleks og mangfoldig er det å jobbe med mangfold ikke bare et spørsmål om å gjøre det riktige, men også et strategisk grep for videre suksess og vekst. Ved utarbeidelse av vinnende staretgier i samarbeid med våre kunder, er ofte aspekter som bærekraft og mangfold viktige vurderingspunkter for å sikre konkurransekraft i fremtiden. Vi har tro på at hvis vi kommer oss fra ord til handling, fra bevisstgjøring til implementering, så vil vi lykkes med et inkluderende arbeidsmiljø som sikrer både fremtidig arbeidskraft og vekst.


- Morgensdagens utfordringer møtes bedre med inkluderende strategier, sier Marit Erikstad Leder for HR- og lønnstjenester i BDO Nord.


Er tiden inne for å vurdere ny strategiprosess? Tenk på hvilke kunder og ansatte du ønsker å tiltrekke i fremtiden, og hvordan utvikling av inkluderende og vinnende strategier setter virksomheten i bedre stand til å nå sine mål.


Vi ønsker alle lykke til i dette viktige arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv og bedre bunnlinje! 

 
Commentaires


bottom of page