top of page
  • Writer's pictureNFTR

Vi bruker vår stemme - 3 høringssvar på vegne av næringslivet

Ett av våre viktigste bidrag til næringslivet i Tromsøregionen er å sikre de beste rammebetingelsene for bedriftene. Å samle innspill og meninger til en felles stemme på vegne av medlemsbedriftene slik at våre meninger kan tas med, bruker vi mye av tiden vår på. Året har startet med tre viktige høringsrunder, hvor vi har svart disse ut på vegne av våre nær 700 medlemsbedrifter.


Kort oppsummert har vi levert høringssvar på:


KVU Nord-Norgebanen

NFTR er positive til Nord-Norgebanen samtidig som en oppgradering av eksiterende bane og veinett må sikres. Den nasjonale satsingen på nordområdene må nødvendigvis gjenspeiles i utviklingen av infrastruktur i det nordlige Norge. Dette mener vi ikke er hensyntatt tilstrekkelig i KVUen. NFTR mener at fokus på samfunnsøkonomisk nytteverdi blir vektlagt i for stor grad sammenlignet med andre regioner og infrastrukturløft som er gjennomført. NFTR støtter også høringssvar fra Visit Tromsø-regionen, Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune. Vår klare anbefaling er å satse på nordområdene gjennom å bygge Nord-Norgebanen. Vi ber om at vårt høringsinnspill tas med og ønsker god dialog i det videre arbeidet. Nedenfor kan du lese høringssvaret i sin helhet.


NFTR høringssvar KVU Nord-Norgebanen (30.01.24)
.pdf
Download PDF • 203KB


KVU Transportløsninger i Nord-Norge

Næringsforeningen mener det viktig at visjoner og ambisjoner for Norge i nord også gjenspeiles i investeringsrammer og -takt i landsdelen. I vår dialog med Troms fylkeskommune er vi kjent med deres innspill om et alternativt oppsett av Transportplan Nord-Norge og støtter deres forslag. En vellykket infrastrukturutvikling vil styrke næringslivet i Tromsøregionen og bidra til bærekraftig vekst. Vi ser frem til en grundig vurdering av våre innspill og håper den endelige beslutningsprosessen gjenspeiler våre innspill. Nedenfor kan du lese høringssvaret i sin helhet.


NFTR Høringssvar KVU Transportløsninger i Nord-Norge (31.01.24)
.pdf
Download PDF • 214KB


Statlig kapitalforvaltning i Tromsø

Næringsforeningen støtter etableringen av et statlig fond i Tromsø. Vi mener det er viktig at visjoner og ambisjoner for Norge i nord også gjenspeiles i statlig satsing i landsdelen. En vellykket etablering av et nytt og sterkt kapitalmiljø i Tromsø, vil bidra til å forsterke kunnskapsmiljøet som allerede eksisterer i Tromsø og landsdelen, samtidig som det gir et sterkt signal fra regjeringen om en satsing på Nordområdene i tråd med Hurdalsplattformen. Nedenfor kan du lese høringssvaret i sin helhet.


NFTR Høringssvar Statlig kapitalforvaltning i Tromsø (050224)
.pdf
Download PDF • 99KB


 

 
Comments


bottom of page