top of page
  • Writer's pictureNFTR

Statsbudsjettet: Tre endringer som påvirker bedriftens bunnlinje!

Updated: Oct 5, 2023

Det har vært knyttet stor spenning til nåværende regjering sitt budsjett for 2023. Budsjettet medfører økte skatter for de fleste, og da særlig for næringslivet. I denne artikkelen har vi utfordret advokatfirmaet FINN til å oppsummere de tre viktigste punktene for næringsdrivende i vår region.


Advokat Ingrid Aadnesen fra advokatfirmaet FINN oppsummerer de tre viktigste punktene fra Statsbudsjettet for næringslivet i Tromsøregionen.

1. Økt utbytteskatt

I budsjettet har regjeringen foreslått at oppjusteringsfaktoren på aksjeutbytte skal justeres fra 1,6 til 1,72. Forslaget innebærer at den effektive skattesatsen på utbytte vil øke fra 35,2 % til 37,84 %.


Regjeringen har videre lagt frem forslag om at oppjusteringsfaktoren også skal endres i andre bestemmelser i skattelovgivningen, slik at utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer og andeler, samt renteinntekter på lån fra personlig skatteyter til selskaper mv. skal omfattes.


I budsjettforslaget foreslås det at reglene skal tre i kraft fra budsjettfremleggelsen, slik at man unngår en eventuell omgåelse av regelverket.


2. Økt formuesskatt

I tillegg til økt utbytteskatt har regjeringen foreslått å øke den statlige formuesskatten for personlige og upersonlige skatteytere fra 0,95 % til 1 % for formuer under MNOK 20. For formuer over MNOK 20 holdes skatten uendret på 1,1 %.


Regjeringen foreslår videre en reduksjon av verdsettelsesrabatten for aksjer og næringseiendommer fra 25 % til 20 %. Driftsmidler eid direkte får en redusert verdsettelse på 70 %.


Økningen i formuesskatt vil åpenbart kunne medføre at investeringskapasiteten til virksomheter reduseres. Dersom man ser økt formuesskatt i sammenheng med økt utbytteskatt, vil konsekvensen for mange være at man får økte kostnader i virksomheten gjennom uttak av midler for å betjene økt formuesskatt.


3. Økning i arbeidsgiveravgiften

En av de kanskje største overraskelsene i forslaget til nytt statsbudsjett er regjeringens forslag om å øke arbeidsgiveravgiften for lønnsinntekter som overstiger NOK 750 000. Forslaget innebærer at arbeidsgiver skal yte en arbeidsgiveravgift på 5% for lønnskostnader til den enkelte ansatte som oversiger dette beløpet. Da arbeidsgiveravgiften er fradragsberettiget, vil den effektive økningen være på om lag 3,9%.


Videre må det trekkes frem at økningen er foreslått å gjelde for lønn i alle soner. Dette innebærer at arbeidsgivere i kommuner som i dag har 0-sats for arbeidsgiveravgift, også vil bli rammet av økningen.


Forslaget er lagt frem som et situasjonstilpasset tiltak, og skal bidra til inndekning av ekstraordinære store utgifter i 2023. Det er ingen tvil om at forslaget vil påvirke alle arbeidsgivere som har ansatte med lønn som overstiger grenseverdien, og at dette vil påvirke mange virksomheter.


Veien videre

Avslutningsvis vil vi minne om at det kan komme endringer i budsjettet etter at forhandlingene mellom regjeringen og SV er ferdigstilt. Det vil ikke innebære noen overraskelse dersom det skulle vise seg å bli vedtatt strengere skatteskjerpelser for næringslivet enn de som allerede er foreslått. For mange virksomheter kan dette bli tøft i en tid med økte kostnader på flere områder.

Commentaires


bottom of page