top of page
  • Writer's pictureNFTR

Neste stoppested er nordøst-Tromsøya!Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.


Lekkasjer fra den nært forestående Nasjonale Transportplanen (NTP), tilsier at Tromsøregionens største infrastrukturelle verkebyll – E8 Brevika Nord – delvis kan bli løst. Jfr. rekkefølgekravene i reguleringsplanen for Breivika og strekningen videre langs deler av Tromsøyas nordøstlige side, så må rundkjøringen for E8 Breivika Nord løses først, før ytterligere infrastrukturutbygginger kan gjøres og næringsarealer tas i bruk. Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune må nå på banen, slik at vi får fortgang i dette arbeidet. Hvis ikke blir videre næringsutvikling kraftig rammet.


Det meste av næringsarealer i Tromsø, avsatt i den nylig vedtatte Kommuneplanens Arealdel (KPA), finnes på Tromsøyas nordøstlige side. Den Store Utfordringen er at Tromsø kommune ikke tillater at disse næringsarealene tas i bruk før en kraftig utbedring av Fylkesvei 59 er gjort.  Dette er et arbeid som haster veldig. Store virksomheter skal inn i området, og en del andre selskaper leter etter nye næringsområder for å drive sin virksomhet. Dette utgjør en stor hemsko for næringsetablering, utvikling og vekst i byen.


En utbedring vil øke effektiviteten i adkomsten til havneanleggene langs veien, og bedre koplingen mellom sjø og land. Begrensinger på veien reduserer derfor også kapasiteten til hele området på Tromsøyas nordøstlige side. Næringsforeningen foreslår at det reguleres for 4-felts vei, og at en utbygging fremskyndes betydelig.


Mye må gjøres for å øke kapasiteten i området, men vi vil spesielt påpeke et par utfordringer: Troms fylkeskommune har nå igangsatt arbeidet med den Regionale Transportplanen (RTP). Kapasitetsutbedringer langs denne veien er svært viktig i denne sammenheng. Bl.a må adkomsten til Posten Brings nye sentralanlegg for Nord-Norge løses tidligst mulig i planperioden. Gjennom en slik løsning sparer bare Posten Bring 150 000 km årlig kjøring med tungtrafikk over Tverrforbindelsen. En løsning av denne adkomsten vil øke kapasiteten til godstransporten i hele Nord-Norge. Det anmodes også om at fylkeskommunen ser på hvor fylkesveien legges i dette området, for ikke å gjøre unødvendige beslag på det næringsarealet som er tilgjengelig.


Utfordringer finnes også ved den nye fiskerihavna i Breivika Nord: Det anmodes om at det legges inn en rundkjøring ovenfor den nye fiskerihavna, slik at en kan begynne en veiutbedring mellom de to planlagte rundkjøringene, med framtidig veisammenknytning. Den planlagte internveien forbi fiskerihavna må trekkes lengre opp og slås sammen med hovedveien fordi 130 - 140 busser skal inn og ut av Nobinas område daglig. Dette anlegget ligger rett nord for den nye fiskerihavna.


Næringsforeningen vil i nær framtid invitere Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, næringsaktører og andre organisasjoner til et større dialogmøte om dette området. Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt. Stopper næringslivet opp, stopper også etableringen av private arbeidsplasser, og en hardt tiltrengt skatteinngang…

Commentaires


bottom of page