top of page
  • Writer's pictureNFTR

Næringslivet krever fart i forhandlingsprosessen av byvekstavtalen

Skrevet av: Målfrid Baik direktør i NHO Arktis og Trude Nilsen administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Næringsforeningen i Tromsøregionen og NHO Arktisk uttrykker bekymring ved framdriften i forhandlingsprosessen av byvekstavtalen. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen med sitt sterke nordområdefokus, ikke prioriterer et så viktig samfunnsprosjekt for denne regionen.


Målfrid Baik og Trude Nilsen krever fart i forhandlingene av byvekstavtalen

Tromsøregionen har hatt stor vekst over mange år og forventer videre vekst i framtiden. For å sikre gode rammer for næringsutvikling og attraktivitet blant innbyggerne, krever vi at det settes fart i forhandlingene om en etterlengtet og svært nødvendig byvekstavtale.


I likhet med innbyggerne trenger bedriftene bedre infrastruktur, og høyt på ønskelista står bedre framkommelighet og utbedring av veinettet. En byvekstavtale vil sikre begge deler, samt gi næringslivet de trygge rammene som krever for å sikre videre vekst. Våre medlemsbedrifter blir en stor økonomisk bidragsyter av byvekstavtalen, og det forventes at det prioriteres iverksettelse av prosjekter som vektlegger arbeidsplasser og verdiskaping. Kommunen må allerede i forhandlingsprosessen vektlegge prioriterte infrastrukturprosjekter, og staten må på sin side forplikte seg på sin økonomiske andel i byvekstavtalen.


Infrastrukturen er en flaskehals for næringsutvikling

Det er igangsatt en rekke viktige initiativer som vil bidra til å dra Tromsø i en grønnere retning. Den vedtatte bypakken skal bidra til nullvekst i persontransport, og tiltak er i drift. Næringslivet er positive til å bidra med sin andel, og tar per i dag størsteparten av kostnaden relatert til omstillingen mot et grønnere samfunn. Det som likevel må understrekes er at næringslivet har ingen reelle alternativer for frakt av varer og gods, og må derfor også i framtiden benytte veinettet i stor grad. Infrastrukturen er allerede en flaskehals, hvor næringslivet er preget av forsinkelser, som er et reelt tap av produktiv tid. God infrastruktur er essensielt for å opprettholde velferdsutviklingen, samt beholde og skape nye arbeidsplasser. Det er et utstrakt behov for et samferdselsløft, og tempoet på utbygging av veinettet må justeres opp.


Flyplasstunellen som viktigste prioritering

Næringsforeningen i Tromsøregionen og NHO Arktis støtter prosjekter som sikrer god trafikkflyt gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for næringsvirksomhet.

Vi mener at flyplasstunellen og veien videre til flyplassen er av høy viktighet, og må prioriteres i tidlig fase. Prosjektet vil skape positive effekter og gi et samfunnsløft. Ikke bare vil det bli kortere reisetid og bedre trafikkflyt, men vi ser også ringvirkninger som rensing av luft som slippes ut, frigjøring av sårt tiltrengt arealer rundt Tverrforbindelsen, bedre adkomst til Templarheimen og ikke minst uttak av fyllmasser som kan benyttes til forlenging av rullebanene på flyplassen. Det blir et kjærkommet samfunnsløft for hele regionen. Andre viktige prioriteringer vil være utbedring av Stakkevollvegen, knutepunktet i Giæverbukta og tiltakspakke Langnes som alle vil gi byen og regionen et stort løft.


Næringsforeningen i Tromsøregionen og NHO Arktis ber våre folkevalgte og embetsverket som er involvert i forhandlingene innstendig om å sikre økt fart, og ikke minst prioritere viktige tiltak som gir store ringvirkninger både for næringslivet og byens befolkning.


Vi ønsker lykke til med forhandlingene, og ser fram til et løft av infrastruktur i Tromsø som gir nytteverdi for næringslivet.Comments


bottom of page