top of page
  • Writer's pictureNFTR

Merknad til kommunedelplan for Tromsø sentrum 2020-2032

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har overlevert følgende merknad til Kommundelplan for Tromsø sentrum 2020 - 2032. Under finner du et sammendrag og en nedlastingslenke med hele merknaden og tilhørende vedlegg.

En utviklingsplan for sentrum er helt avgjørende for å gi rammer og forutsigbarhet til både forvalteren og for aktørene som driver aktivitet og som i fremtiden ønsker aktivitet i sentrum. NFTR vil berømme kommunen for det omfattende arbeidet som er lagt ned, og vi setter pris på involveringen som næringslivet har fått vært med på, og vi forventer at de bidrag som næringslivet har kommet med tas inn i det videre arbeidet.


NFTR har over en lengere periode vært delaktig i kommunens utarbeidelse av Sentrumsplanen 2020. Dette har seg både via enkeltstående møtevirksomhet, samhandlingsmøter med vårt Fagråd Eiendom og gjennom deltakelse på workshoper og presentasjoner i regi av Tromsø kommune. NFTR har i tillegg gjennomført en omfattende prosess sammen med våre medlemmer innen eiendom, reiseliv, arrangement, kultur, transport og infrastruktur. Vi har også sammen med Tromsø Sentrum AS arrangert åpne høringsmøter, da spesielt rettet mot handelsstanden i sentrum.


Til tross for omfattende arbeid så langt, mener NFTR at Sentrumsplanen 2020 i sin gjeldende form ikke er moden for politisk behandling.


  • Planen har ikke tatt utgangspunkt i de gjeldene visjonene som det politiske apparatet har på vegne av byen de neste 12 årene. Dermed blir forutsetningen for planen etablert på et ukorrekt grunnlag og målsettingen med å utvikle en sentrumsplan feil.

  • Planen legger til grunn en byprofil som ikke hensyntar sentrums utgangspunkt, og som i forlengelsen begrenser omdanning og innovasjon i sentrumskjernen.

  • Planen muliggjør ikke ønsket om flere boliger i sentrum.

  • Planen muliggjør ikke ønsket om flere arbeidsplasser i sentrum, da spesielt i sentrumskjernen.

  • Planen legger til grunn svært restriktive og få utviklingsmuligheter innenfor det avgrensede området.

  • Planen vektlegger kulturminnevernet for sterkt, og mislykkes i egen målsetting om vekst i samspill med vern.

  • Planen ilegger svært restriktive og detaljerte høydebestemmelser som begrenser omdanningsmulighet og kapasitetsutnyttelse i sentrumskjernen.

  • Planen skaper få, eller ingen, nye prosjekter i sentrum.


Næringsforeningen i Tromsøregionens merk
.
Download • 436KB
Vedlegg 1 - Økonomisk investeringspotens
.
Download • 292KB
Vedlegg 2 - ATPA_Nærbyen_bærekraft i sen
.
Download • 4.39MB

Sentrumsplanen 2020 er inkonsekvent i forhold til egne ønsker. Planen har høye ambisjoner og målsetninger for sentrumsutviklingen, som ikke gjenspeiles i hverken temakart eller planbestemmelser.


NFTR ber Tromsø kommune vurdere merknadene godt – og lytte til de innspill som er gitt, og leggeplanforslaget ut til nytt offentlig ettersyn. Planen vil i gjeldende format skape større avstand mellom de som ønsker å utvikle sentrum, og de som ønsker har som oppgave å forvalte den.


Det er en situasjon Tromsø sentrum ikke er tjent med.

Comentários


bottom of page