top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Vi må styrke vekstkulturen


Direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen er klar på at å bygge en vekstkultur i næringslivet vil være avgjørende for å skape 2000 nye private arbeidsplasser

På Mulighetskonferansen 2019 spurte vi deltakerne fra næringslivet, akademia og offentlig sektor om hva som må til for å skape flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen. Et av svarene vi fikk overrasker mange.


Mulighetskonferansen har som mål å løfte mulighetene til å skape flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen. Innspillene fra årets konferanse har vi samlet i rapporten «Mulighetskonferansen 2019 – Hvordan skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen?».


Vekstkultur

Hva mener så deltakerne må til for å skape flere private arbeidsplasser i denne regionen? Den viktigste tilbakemeldingen vi fikk var en bekymring for at bedriftene i Tromsøregionen mangler kultur for å vokse. Det som begrenser bedriftenes vekstambisjoner er, ifølge konferansedeltakerne, at mange av bedriftene i regionen er små og har begrensede ressurser til å gjennomføre utviklingsprosjekter som kan skape økt aktivitet og flere arbeidsplasser. Selv om bedrifter ser muligheter for vekst, mangler de kapasitet, motivasjon og kompetanse til å realisere disse mulighetene.


I tillegg må vi framsnakke verdien av privat næringsliv og flere private arbeidsplasser. På denne måten kan vi kanskje bidra til å skape det mange etterspør; en vekstkultur i næringslivet i Tromsøregionen.

Skal vi lykkes i å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022 må bedriftene selv ønske denne veksten. Hva kan vi gjøre for at flere skal oppleve at det er mulig å få dette til? Et av tiltakene konferansedeltakerne peker på er å synliggjøre de bedriftene som har klart å ta steget fra småbedrift til å bli en større og mer robust virksomhet. Ved å synliggjøre og heie på de bedriftene som våger å satse og som lykkes, og dele kunnskap om suksessfaktorer og fallgruver, kan vi kanskje inspirere flere til å tørre og ville utvikle virksomheten. I tillegg må vi framsnakke verdien av privat næringsliv og flere private arbeidsplasser. På denne måten kan vi kanskje bidra til å skape det mange etterspør; en vekstkultur i næringslivet i Tromsøregionen.


Rapporten som NFTR har utarbeidet baserer seg på de innspill som ble gitt under workshop-delen av Mulighetskonferansen

Et annet tiltak som kan bidra til å skape vekstkultur er, ifølge deltakerne på konferansen, mer samarbeid mellom bedriftene i regionen. Bedriftene må bli flinkere til å åpne dørene og se lokale konkurrenter som strategiske samarbeidspartnere i et regionalt, nasjonalt eller sågar globalt marked. Gjennom strategiske samarbeid blir små bedrifter større, sterkere og mer kompetente, og de kan delta i konkurransen om større oppdrag.


Jantelov for ekstern kapital

I tillegg til intern kapasitet og kompetanse er kapital en viktig innsatsfaktor for vekst og flere arbeidsplasser. Da dette ble diskutert på Mulighetskonferansen 2019 var tilbakemeldingen at ekstern kapital ikke nødvendigvis ønskes velkommen av bedriftene i vår region. I følge flere av deltakerne henger det en «jantelov» over næringslivet som bidrar til å støte vekk eksterne aktører som ønsker å investere. Dette kan bidra til at den kravstore og kompetente kapitalen ser til andre byer og regioner når de skal gjøre sine investeringer. Ved å styrke kompetansen, delingskulturen og risikoviljen håper vi flere av bedriftene i Tromsøregionen vil se mulighetene ved å invitere ekstern kapital inn på eiersiden i virksomheten.

Fremdeles en jobb å gjøre


I arbeidet med å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen har kommunene en viktig rolle som tilrettelegger for vekst. I rapporten fra konferansen pekes det på at Tromsø kommune har et politisk klima som er for lite næringsrettet, og at politikere og administrasjon i mange tilfeller hindrer vekst. Deltakerne ønsker ikke en kommune som sier ja til alt, men er opptatt av hvordan initiativ og ideer blir møtt av de lokale myndighetene. Lykkes vi med å skape en offensiv holdning til næringsutvikling i kommune og fylkeskommune, og dette gjenspeiles i den daglige saksbehandlingen og politikkutøvelsen, skaper vi en region hvor det er attraktivt for bedrifter å etablere seg. Dette ønsker deltakerne på Mulighetskonferansen.


En attraktiv region

Flere private arbeidsplasser krever også mennesker som kan gå inn i disse stillingene. Ifølge deltakerne på konferansen er tilgang på arbeidstakere med riktig kompetanse avgjørende for å kunne skape flere private arbeidsplasser i Tromsøregionen.


Rundt 75 deltakere deltok på arbeidsøkten, hvor 2000 nye, kapital, teknologi og bemanning var viktige tematikker

Skal vi lykkes med vekst må flere velge å bli boende i Tromsøregionen og flere må velge å flytte hit. Rapporten peker på flere tiltak for å lykkes med dette, men den viktigste tilbakemeldingen er behovet for en felles, helhetlig satsing for å rekruttere nye hoder og sikre utvikling. I stedet for å arbeide fragmentert med utgangspunkt i den enkelte virksomhet, må vi sammen synliggjøre mulighetene i regionen gjennom satsinger vi gjennomfører i lag.


Veien videre

Første steg på veien videre mot 2000 nye private arbeidsplasser er å anerkjenne motivasjon, samhandling og kompetanseutvikling som nøkkelfaktorer for vekst og verdiskaping i denne regionen. Ved å gjøre dette kan vi bygge en vekstkultur hos bedrifter og offentlig forvaltning, noe som er avgjørende for å skape attraktivitet i arbeidsmarkedet og gjøre oss bedre rustet i kampen om kompetansen som bedriftene i dag etterspør.

Det vil være avgjørende at vi bygger en sterk relasjon mellom eksisterende næringsliv, gründere, offentlig forvaltning, kapital og akademia. Deltakerne på Mulighetskonferansen 2019 mener samhandlingen mellom disse aktørene er det som kreves for å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.

Comments


bottom of page