top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Godsbåt mellom Tromsø og Bodø vil kunne gi økt verdiskaping


Direktør Trude Nilsen overleverer statsminister Erna Solberg et nordnorsk opprop om godsbåt mellom Tromsø og Bodø

I den senere tid har det gått en interessant debatt om Nord-Norgebanen, en forlengelse av jernbanen nordover fra Fauske til Tromsø. Bakgrunnen er selvsagt offentliggjøringen av rapporten «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen). Oppdatert kunnskapsgrunnlag» som var ferdig 1. juli 2019. Denne rapporten er skrevet av Jernbanedirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vår kronikk er ikke et partsinnlegg i diskusjonen for eller mot en Nord-Norgebane, men vi ønsker å belyse det vi mener er et relevant sidespor – nemlig at Nordlandsbanen i kombinasjon med en godsbåt mellom Bodø og Tromsø kan løse mange av de behovene som er lagt til grunn for utredningen av Nord-Norgebanen.

Bakgrunnen for rapporten om Nord-Norgebanen er av Jernbanedirektoratet beskrevet i en forenklet behovsanalyse som viser at:

- Det er behov for et pålitelig transportsystem med bedre kapasitet og regularitet for person- og godstransport

- Det er behov for et transportsystem med smidige overganger mellom ulike transportformer

- Det er behov for å transportere gods til det internasjonale markedet raskt og effektivt

- Det er behov for å styrke trafikksikkerheten


Havnene i Tromsø, Bodø og Lødingen har i samarbeid, og med finansiering fra Kystverket, gjennomført en kartlegging av grunnlaget, muligheter og utfordringer for en godsbåt mellom Bodø og Tromsø. Rutekonseptet som har vært kartlagt har vært tilsvarende «M/S Tege», containerskipet som frem til oktober 2013 gikk 3 ganger ukentlig mellom disse byene og sørget for at containere som kom til Bodø med toget ble fraktet videre sjøveien til Harstad og Tromsø. Kartleggingene viser at så mye som 50 000 containere årlig vil kunne flyttes fra veien til kombinasjonen båt/jernbane, noe som tilsvarer 25 000 vogntog. Den samfunnsøkonomiske besparelsen av en slik overføring fra vei til sjø/bane er beregnet av Transportøkonomisk institutt til 200 millioner kroner årlig.


For at en slik godsbåt mellom Tromsø og Bodø skal være relevant for transportkjøperne må transporttiden mellom Oslo og Tromsø være konkurransedyktig i tid og i pålitelighet og prisen sammenlignet med veitransport må være konkurransedyktig.

I 2019 bruker godstoget ca. 23 timer mellom Oslo og Bodø. Dette er omtrent 3,5 timer lengre enn det brukte i 2013. En økt prioritet til godstog på strekningen Oslo – Bodø vil kunne få ned fremføringstiden mot 18 timer, og ved å prioritere og fremskynde planlagte prosjekter på denne strekningen vil fremføringstiden kunne komme ytterligere ned. I revidert statsbudsjett kom regjeringen med en incentivordning for godsoverføring fra vei til bane, noe som ytterligere vil kunne styrke arbeidet med å få mer gods på bane.

I 2017 etablerte Samferdselsdepartementet en incentivordning for å bidra til etablering av nye godsruter som skulle sørge for at gods skulle flyttes fra vei til sjø. Ordningen ble etablert blant annet for å redusere den økonomiske risikoen for rederiene ved oppstart an nye tilbud og for å øke tilbudet for å frakte gods langs kysten. Etter bare 2 år ble ordningen i mai 2019 fjernet i det reviderte statsbudsjettet, og dermed ble næringslivet fratatt muligheten til å få nødvendig støtte for oppstart. Denne ordningen må tilbake på statsbudsjettet ved første anledning slik at en nødvendig drahjelp er på plass.


Næringslivet i nord er i vekst og spesielt innen sjømatnæringen vil den planlagte veksten kreve gode og fremtidsrettede transportløsninger. En effektiv godskorridor mellom Tromsø og kontinentet som kombinerer jernbane og båt vil ikke bare gi betydelig bedret trafikksikkerhet men også gi muligheter for økt verdiskaping i Nord-Norge. Ved å legge til rette for en slik godskorridor vil vi kunne få et transportsystem som gir smidige overganger mellom ulike transportformer og samtidig oppnå rask og effektiv transport av gods til/fra det internasjonale markedet. Og ikke minst: Ved å flytte 25 000 vogntog fra veien årlig vil trafikksikkerheten styrkes.


Vi støtter en videre utredning av en Nord-Norgebane, men mener at det på kort sikt prioriteres å legge bedre til rette for å utnytte den eksisterende infrastrukturen. Med små investeringer og uten å måtte vente i årevis vil vi kunne løse flere av de forhold som jernbanedirektoratet har pekt på i sin behovsanalyse.


Bodø/Tromsø 15. august 2019


Kjersti Stormo, havnedirektør Bodø Havn

Elnar Remi Holmen, administrerende direktør Bodøregionens utviklingsselskap

Jørn Even Hansen, havnedirektør Tromsø Havn

Trude Nilsen, administrerende direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen

Merete Nordheim, direktør Bodø Næringsforum

Comments


bottom of page