top of page
  • Writer's pictureNFTR

Klimaregnskapet er nøkkelen til din bedrifts CO2-kutt

Skrevet av Geir Håvard Hanssen, innleid prosjektleder Nettverk for grønn omstilling


I desember 2019 vedtok Europa parlamentet «The Green Deal» - klimaplanen som skal gjøre EU til verdens første klimanøytrale kontinent. Denne «dealen» vil de neste årene i økende grad påvirke hverdagen til nordnorsk næringsliv. Det er bare å kaste skjorta og starte arbeidet med å kutte Co2-utslippene.

Næringsforeningen startet i høst det innledende arbeidet med å etablere et Nettverk for grønn omstilling. ASKO Nord er blant bedriftene som har bidratt med verdifull innsikt i dette arbeidet.

Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent. EUs nye klimaplan, The Green Deal, kombinerer raske utslippskutt, rettferdig omstilling og strategier for å bli verdensledende innenfor grønn industri. Med denne omstillingen følger det betydelige finansieringsmuligheter for virksomheter som vil utvikle teknologi og produkter som kan sette fart på omstillingsarbeidet globalt. Tromsø kommune er allerede på ballen med ambisjoner om å bli en av 100 karbonnøytrale byer i Europa. Kvalifiserer vi oss og blir valg ut, vil denne satsningen være et virkelig løft for vår region.


Det grønne skiftet byr på muligheter, men det er også en trussel for bedrifter som møter stadig tøffere miljøkrav fra kunder og offentlige myndigheter. Før en kan se mulighetene til å gjøre forretning på det grønne skiftet, må en ha kontroll på egne utslipp og sørge for at disse er i henhold til de kravene EU, Norge og kundene våre stiller.


Nøkkelen for å kutte Co2-utslipp er klimaregnskapet. Dette er et regnskap som kartlegger Co2-utslippene fra din virksomhet og gir deg oversikt over hvor det er mest å hente på å gjennomføre klimatiltak. Med klimaregnskapet på plass kan du kutte utslipp der det gir størst effekt, og måle utviklingen fra år til år.


Hva måler så klimaregnskapet?

Klimaregnskapet benytter den vedtatte Greenhouse Gas Protocol (GHG) som rammeverk for rapportering av klimagassutslipp. GHG-protokollen forklarer hvordan man kan tallfeste og rapportere klimagassutslipp innenfor tre ulike «scope». Scope 1 er virksomhetens direkte utslipp. Scope 2 er virksomhetens indirekte utslipp fra energibruk, mens scope 3 er de øvrige indirekte utslippene virksomheten produserer når de forbruker varer og tjenester, og produserer avfall. Disse utslippene kan f.eks. komme fra flyreiser, varer vi kjøper og det avfallet vi produserer.


Hvordan lager du klimaregnskap?

Det er fullt mulig for enhver bedrift å utarbeide et klimaregnskap for egen virksomhet, men mange er usikre på de dataene de skal putte inn i regnskapet og synes det er enklest å få hjelp fra en rådgiver første gang dette regnskapet skal settes opp. Det finnes også ulike nettbaserte løsninger hvor du kjøper tilgang til et system som beregner virksomhetens klimaregnskap, om du er trygg på hvilke data du skal fyller inn. Når arbeidet er utført har du en nyttig oversikt over det miljøfotavtrykket din virksomhet produserer og hvor du bør iverksette tiltak. Det er mulig å søke støtte fra Enova til utarbeidelse av klimaregnskap. Disse kostnadene vil uansett bli raskt «hentet inn» gjennom reduserte kostnader som følge av de klimakuttene virksomheten gjennomfører.


Nettverk for grønn omstilling

Mange små og mellomstore bedrifter i Troms og Finnmark er i ferd med å ta de første små stegene mot det grønne skiftet. Noen har en klar plan for hvordan de skal gå frem, mens andre har behov for hjelp og veiledning for å komme i gang. Næringsforeningen i Tromsøregionen startet i høst det innledende arbeidet for å etablere et Nettverk for grønn omstilling som skal hjelpe næringslivet på veien. Nettverket skal koble bedriftene som ønsker hjelp med de kunnskapsmiljøene som kan bidra til at de lykkes med den grønne omstillingen. Nettverk for grønn omstilling skal være et tilbud som tar ned terskelen for å komme i gang og vi skal bidra til at flere lykkes.


Om du fortsatt lurer på hvor du skal starte for å komme i gang med det grønne skiftet, er klimaregnskapet et godt sted å begynne. Lykke til med arbeidet.Comentarios


bottom of page