top of page
  • Writer's pictureNFTR

I denne sektoren tror ordføreren at nye private arbeidsplasser kan skapes

Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy mener kommunen kan tilrettelegge for nye private arbeidsplasser gjennom god dialog og møteplasser med næringslivet.


Havet vil være en viktig ressurs for vekst, og nye private arbeidsplasser i Karlsøy ifølge Ordfører Mona Pedersen, og Nærings- og samfunnsutviklingssjef, Jan-Hugo Sørensen

Karlsøy kommune har valgt å støtte prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy ser viktigheten av et tett samarbeid med Tromsø, for økt vekst og tror mye av deres vekst vil kunne komme i sjømatsektoren.


- Tromsø og Karlsøy er i en og samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Det som skjer i Tromsø kan påvirke næringsutviklingen i Karlsøy. Store bedriftsetableringer i begge kommuner kan bety spennende arbeidsplasser for alle våre innbyggere. Både Tromsø og Karlsøy er store sjømatkommuner, og det kan være her mye av veksten vil komme. Vi har for tiden store næringsutbygginger i Karlsøy, hvor det skapes mange arbeidsplasser. Her vil det komme kompetansearbeidsplasser for arbeidssøkende fra hele regionen, sier Pedersen.


Dialog og samhandling Ordføreren er klar på at de som politikere må få mer kunnskap om hva som skjer i det lokale næringslivet, hvordan det fungerer og hvilke muligheter og utfordringer disse har.


- Kommunen vil kunne bidra gjennom en bedre dialog med næringslivet. Det er viktig å legge til rette for arenaer for samhandling, og også å invitere næringslivet med i prosesser som blant annet arealplanlegging. Politikere må få mer kunnskap om hva som skjer i det lokale næringslivet, hvordan det fungerer, hvilke muligheter og utfordringer de har.

Kommunen bør også sørge for en effektiv saksbehandling av søknader til innen plan – og byggesak, og gjøre seg mer tilgjengelig for næringslivet. Slik forutsigbarhet vil tjene næringslivet.


Investeres tungt

Nærings- og samfunnsutviklingssjef i Karlsøy, Jan-Hugo Sørensen deler ordførerens synspunkter om hvor potensialet for vekst ligger-


- Jeg mener at veksten i næringslivet i Karlsøy først og fremst vil komme innenfor sjømatnæringene og reiselivet. Det er innenfor disse bransjene vi har naturgitte fortrinn med halve kystlinjen i Troms og betydelig sjøarealer i kyst, fjord og havområdene. Videre har vi en strategisk beliggenhet i forhold til seilingsledene langs kysten og i forhold til fiskeriområdene i nord.


Sørensen peker også på ulike investeringer næringslivet har gjort, eller som er i lupen, i Karlsøy.


- Næringslivet i Karlsøy har og vil investere for milliardbeløp de nærmeste årene, og her kan nevnes Troms Kraft AS sin vindkraftpark på Vannøya (ca 700 millioner kroner), Karlsøybruket AS sitt nye fiskeindustrianlegg i Vannavalen (100 millioner kroner), Torsvågbruket AS sitt nye klippfiskanlegg i Torsvåg (30 millioner kroner), NRS AS sitt settefiskanlegg i Dåfjord (700 millioner kroner), Lerøy Aurora AS sine anlegg i Karlsøy (nye forflåter m.v., ca 200 millioner kroner) og nye oppdrettsanlegg ved Korsneset (Karlsøya), Lubben (Nordeidet) og Larstangen (Vannvåg) (samlet om lag 200 millioner kroner). I tillegg kommer nye reiselivsanlegg i Mikkelvik, Rebbenesøya, Dåfjord, Bjørnskar, Finnkroken og Vannøya (om lag 100 millioner kroner), sier Sørensen avslutningsvis.

Comentarios


bottom of page