top of page

Høringsinnspill: Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi


Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har sammen med Tromsø kommune tilrettelagt for en bred medvirkningsprosess slik at næringslivets stemme og interesser blir hørt og reflektert i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Dette har også resultert i et høringsinnspill som vi har oversendt Tromsø kommune.


Under her kan du lese en oppsummering av dette høringsinnspillet:


Tromsø trenger en fremoverlent plan, som setter vekst og utviklingen øverst på agendaen. Dette er tiden for å samles, forene krefter og sammen stake ut kursen frem mot 2032. Næringslivet trenger retning, mål, samhandling og proaktivitet fra kommunalt hold. En overordnet plan som KPS må være alle disse faktorene, hvis ikke vil den nødvendige forankringen og forpliktelsen utebli.


NFTR vil innledningsvis berømme Tromsø kommune for:

 • Endring av form og farge på plan

 • Modernitet i sluttproduktet

 • Bred involveringsprosess


Etter en nøye gjennomgang av planen, både gjennom innspillmøter, workshops og møtevirksomhet med våre medlemsbedrifter kommer det tydelig frem at det er en gjensidig avhengighet mellom det private næringslivet og Tromsø kommune vedrørende vekst, mål og utvikling. Behovet for at partene er samkjørte, og løper i samme retning er avgjørende for hvor Tromsøsamfunnet befinner seg i 2032.


NFTR mener at KPS, i nåværende skrevet versjon:

 • Mangler vesentlige analyser av næringslivet

 • Mangler samlende ambisjoner og visjoner for hvor vi skal

 • Har få, eller ingen målbare mål

 • Er preget av reaktivitet


Disse mangler kan gi noen uønskede konsekvenser:

 • Manglende eller dårlig samhandling mellom offentlig og privat næringsliv

 • Tromsø blir mindre attraktiv i konkurranse med andre byer nasjonalt og globalt

 • Svak vekstkultur, liten investeringsvilje og tiltrekningskraft

 • Færre nye private arbeidsplasser


Tromsø er i dag i konkurranse med byer både nasjonalt og internasjonalt. Behovet for å stikke hodet frem, tørre å si hva vi skal være, leve av og tiltrekke oss, er mangelvare i KPS. Alle kommuner snakker i dag om bærekraft på ett eller annet nivå. Det svært få snakker om er hvordan vi skal gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn som gjør oss attraktiv i et sosialt, klima- og økonomisk perspektiv. Hvordan skal vil tiltrekke oss og få unge mennesker til å etablere seg her om vi ikke våger og si hvor vi vil hen, og hvorfor nettopp de skal bosette seg her.


La oss bygge videre på den grunnmuren som er lagt i KPS. Men la oss sammen sette noen ambisiøse og fremoverlente mål som peker retning, oppfordrer til samhandling og gjør oss proaktive.


Les hele høringsinnspillet her

Comments


bottom of page