top of page
  • Writer's pictureNFTR

Boligmarkedet i Tromsø: Hva driver prisene opp?

Updated: Dec 2, 2021

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Boligprisene i Tromsø kan skape problemer med å hente inn nødvendig kompetanse til byen på sikt. De siste årene har vi hatt kraftig økning i boligbygging, men markedet er fortsatt ikke mettet. På oppdrag av Næringsforeningen i Tromsøregionen har Menon Economics kartlagt tre forhold som driver prisene opp: Etterspørselen etter boliger, boligtilbudet og byutviklingsstrategi.


Trude Nilsen, adm. dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Etterspørsel. Kraftig vekst i antall førstegangskjøpere drar prisene opp. Det handler ikke om at vi blir flere innbyggere, men om at unge nå har bedre økonomiske forutsetninger for å ta del i boligmarkedet, noe som har økt kjøpevilligheten. Samtidig har Tromsø hatt en sterk vekst i antall sekundær- og utleieboliger. Hele 6 prosent av boligmassen i Tromsø, tilsvarende 2400 boliger, leies ut på Airbnb. Dette driver også boligprisene opp. Til sammenligning representerer Airbnb mellom 2-3 prosent av boligmassen i byene Bodø, Trondheim, Bergen og Ålesund. I tillegg velger mange arbeidstakere i Tromsø å bosette seg i kommunen, dermed har vi mindre andel pendlere enn andre sammenlignbare byer.


Tilbud. Tromsø hadde svært lav byggeaktivitet av boliger i perioden 2008-2015. Det bygget seg opp et boligunderskudd, som det tar lang tid å korrigere gjennom økt boligbygging. Siden 2015 har Tromsø hatt høyest vekst i antall leiligheter sett opp mot sammenlignbare byer, men det er likevel ikke nok til å dekke markedets behov. Høy kostnadsvekst drives også frem av at det er begrenset med lokale leverandører av byggetjenester. Byggenæringen vokser saktere i Tromsø enn ellers i landet, til tross for høyt trykk. I tillegg er tilgang på tomter lav, og tomteprisene høye.


Byutviklingsstrategi. Boligprisene drives også av fortettingsstrategi som er nødvendig i en tid som nå. Samtidig trenger byen flere boligarealer utenfor Tromsøya for å legge en demper på prisveksten. Det er i tillegg behov for utbedring av, samt sterke insentiver til bruk av grønne transportløsninger. Slik kan vi utvide byen uten å øke klimaavtrykket, samtidig som det legges mindre press på boligprisene, og demper sosial ulikhet.


Vi ønsker verken å dempe etterspørselen, tilbudet eller byutviklingsstrategien - som alle er tegn på en attraktiv by. Når dagens tilbud dog ikke dekker markedets behov, må vi i tiden fremover bygge mer og satse på klimavennlige transportløsninger.


Rapporten i sin helhet er under ferdigstilling og vil bli publisert.


Comments


bottom of page